Home>Living>Life>Learning Chinese T   T   T
100 Daily Chinese-English Expressions (31-40)
2011/03/31     Source:

     lěng/rè
31、  冷/热
     Cold/hot

     dà/xiǎo
32、 大/小
     Cold/hot

     gāo/dī
33、 高/低
     High/low

     míng liàng/àn
34、 明   亮/  暗
     Light/dark

     néng gòu jiàn miàn hěn gāo xìng
35、 能   够 见    面   很 高 兴
     Nice to see you.

     gōng xǐ
36、 恭   喜
     Congratulations!

     qǐng xiān zǒu
37、  请   先 走
     After you!

     gān bēi
38、  干杯
     Cheers!

     wǒ  yào qù
39、 我 要 去…
     I am going to…

     zài nǎ  lǐ  néng mǎi piào?
40、 在 哪 里 能   买 票?
     Where can I buy the tickets?

【print】 【close】
Special Report
1.jpg
The Eighth Northeast Asia Expo.jpg
Travel Guide
c0.gif
Cooperation
Laws & Regulations
Business Help
Festival Exhibition
 
ICP:05001568 Copyright @ 2008 People's Government of JiLin Province All Rights Reserved
New Development Road ,ChangChun, JiLin Province NO.329 Post:100051 Tel:+86-0431-88905342